جلسۀ کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق تدویر یافت

جلسه کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق تحت ریاست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق و به اشتراک اعضای محترم کمیته اجرائیه شرکت دولتی ارزاق ، آمرین و مدیران شعبات در مقر ریاست یوم پنجشنبه مورخ 6/11/1401 ساعت 10 بجه قبل از ظهر دایر گردید.
در نخست محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق، از اجراات پیرامون اجراات از فیصله قبلی کمیته اجرائیه از مسولین مربوطه معلومات حاصل نمود بعداً مسولین را متوجه مسولیت های شان نموده خاطر نشان ساختن که هدف از ایجاد شرکت دولتی کسب عواید بیشتر از فعالیت های اساسی و غیر اساسی میباشد که در این عرصه مسولیت ایمانی همه کارمندان شرکت دولتی ارزاق میباشد تا در قسمت کسب عواید، مفیدیت و مثمریت بهتر کوشش نمایند.
در این جلسه اجراات در مورد فیصله های هیئت محترم مدیره شرکت و یک سلسله موارد مالی و اداری و تدارکاتی بحث و تبادله نظر صورت گرفت و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *