خدمات و محصولات

شرکت دولتی ارزاق

محصولات/ خدمات:

  • برنج ، روغن، حبوبات، آرد، گندم و سایر مواد غذائی
  •  توزیع مواد غذائی با کیفیت به قیمت مناسب
  •  دستیابی مواد اعاشوی در تمام ولایات کشور به فرمایش مشتری
  •  خریداری و واردات گندم و سایر مواد اولیه غذائی از کشور های آسیای میانه برای استحکام قیم بازار.
  • تهیه و خریداری مواد ارتزاقی دهاقین در زمان حاصل گیری و ذخیره این مواد در گدام های شرکت برای  تنظیم وکنترول قیم در بازار

تولید مواد اعاشوی

خريداري و تهيه مواد اوليه طرف نياز ادارات و

خریداری مواد

خريداري مواد اوليه از قبيل ( آرد گندم ،

ذخیره مواد

ذخیره مواد در گدامهای شرکت دولتی ارزاق و بازاریابی

املاک شرکت دولتی ارزاق

مدیریت درست املاک شرکت ارزاق جهت استفاده اعظمی برای

مغازه تیپیک شرکت ارزاق

.1به راه انداختن سروی عمومی جهت دانستن وضعیت مارکیت

گدام های شرکت دولتی ارزاق

خريداري مواد اوليه از قبيل ( آرد گندم ،