پیام رئیس شرکت؛

شرکت دولتی ارزاق یک شرکت صد فیصد انتفاعی دولتی بوده بنابر ضرورت و تجدید شیوه ذخایر مواد ارتزاقی به جهت جلوگیری از قحطی های احتمالی و کنترول قیمت ها در بازار خریداری حاصلات مازاد دهاقین و توزیع آن عندالضرورت مطابق احکام و هدایات مقامات محترم عالیه از بدو ایجاد تاکنون اقدامات لازم را رویدست گرفته در هر عصر و زمان مصدر خدمات شایان گردیده و مثمریت خویش را ثابت نموده است.

در شرایط کنونی هم موقف شرکت حفظ و مواد اعاشوی مورد ضرورت لیلیه های پوهنتون ها را در مرکز و ولایات قرارداد نموده و تمویل مینماید. و هم اکنون نیز قرارداد اکمال حبوبات و خوراکه باب خشکه وزارت محترم داخله و قطعات مربوطه آنرا عقد و عملا اکمالات آن ادامه دارد. که با اجراات فوق ادارات دولتی از چند دستی در رابطه به تهیه مواد اولیه طرف ضرورت رهائی یافته باشد، شرکت دولتی ارزاق وظیفه دارد تمام ضرورت ادارات و سایر نهاد های مربوط را حسب احصائیه تورید، تهیه و تذخیر نماید و در مواقع معین و لازم با موجودیت ذخایر ثابت و استراتیژیک میتواند با توزیع به مارکیت از صعود قیم در بازار جلوگیری بعمل آورد.  از جانبی جایداد های شرکت حفظ و توانسته است با جذب سرمایه گذاران خصوصی تعدادی از آنها را در مرکز و ولایات اعمار نماید.

رشد و توسعه

رشد و توسعۀ خدمات جمع آوری، تورید و تذخیر و فروش مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز مبتنی بر اصل

مفیدیت، مؤثریت و مصونیت

انجام خدمات معیاری تهیه، تذخیر و عرضه مواد غذایی و سایر اقلام موردنیاز جامعه و تقاضای بازار

کسب منفعت و تقویه بنیه مالی شرکت

فراهم نمودن زمینۀ سهمگیری شرکت، جهت تحقق اهداف انکشاف ملی، رشد اقتصادی و توسعۀ اجتماعی

خدمات موثر و مصؤن در تأمین موادغذائی

پلان های انکشافی شرکت دولتی ارزاق

یگانه مرجع معتبر، موثر و مصؤن کشور در تأمین مواد غذائی به ارگان های دولتی و غیر دولتی.

دورنمای کمپنی

شرکت دولتی ارزاق به منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت مینماید

رشد سرمایه گذاری

ماموریت

شرکت دولتی ارزاق تامین کننده مواد اعاشوی مورد ضرورت دوایر دولتی، غیر دولتی و اقشار مختلف جامعه با عرضه خدمات معتبر، سریع ، مثمر و مصون بوده . و در هر عصر و زمان در این راستا خدمات ارزنده را با شیوه های مختلف انجام داده است. همچنان ادارات دولتي از چند دستي در رابطه به تهيه مواد اوليه طرف ضرورت رهایی یافته و شرکت دولتی ارزاق وظيفه دارد تا تمامي ضروريات ادارات و ساير نهاد هاي مربوط را حسب اخذ احصائيه تهيه و توريد و تذخیر نمايد. در مواقع معین لازم با موجوديت ذخاير ثابت و اسرتاتيژيك ميتواند با توزيع مواد به ماركيت از صعود قيم در بازار جلوگیری نماید. همچنان با توزيع مواد اوليه به كاركنان دولت ميتواند كميت قابل ملاحظه از افراد را كه به بازار مراجعه مي نمايند تمويل نمايد. كه مانع صعود قيم در ماركيت شده ميتواند .

تماس با ما

در صورت ضرورت با ما تماس بگیرید

شرکت دولتی ارزاق در 27 ولایت کشور نمایندگی، هنگر، گدام ها و جایداد های اساسی دارد میتواند با سرمایه گذاری بالای جایداد های خویش با سکتور خصوصی طور مشارکت انجام دهد.

پهلوی سیلوی مرکزی، ناحیه سوم، کابل افغانستان
Home 3 Contact Form

امکانات شرکت دولتی ارزاق در مورد واردات مواد غذایی

شرکت دولتی ارزاق در مرکز و ولایات جهت تذخیر مواد با داشتن گدام ها، هنگر، دوکاکین، گراچ ها، مغازه های تپیک، تجربه کافی و تخصصی در قسمت واردات تذخیر مواد و توزیع آن به ادارات دولتی با پرسونل موجود، سرمایه دست داشته میتواند این پروسه را به پیش ببرد.