تاریخچه

شرکت دولتی ارزاق

تاریخچه مختصر

افغانستان در قاره  آسيا محاط به خشكه موقعیت داشته از جمله ممالك کوهستانی و زراعتي بوده با توليد گندم و ساير غله باب امور زراعتی آن مشخص میشود و در زراعت شهرت قابل وصفی داشته است. به همين لحاظ در زمان كنشكای كبير امپراطور آريانا گدام های غله تولید شده را در دل كوه ها و مغاره ها ایجاد کرده اند. سلاطين و شاهان قديمه افغان نيز از اين پروسه پیروی و  در طول تاريخ مايحتاج مورد ضرورت کشور شان را همچنان تذخير مينمودند. در طول تاريخ و دوره های مختلف چندين مراتب نقاط زرع و تهيه غله و ذخاير بومي آن از بين رفت و در عصر امپراطوری احمد شاه كبير گدام ها و ذخاير مجددا اعمار و توجه بیشتر به پیشرفت زراعت مبذول شد.

در دوره هاي بعدي ضمن ساير اصلاحات و تنظيمات بنا به ضرورت نظام زراعت و تذخیر غله را دنبال، طرزالعمل جمع آوري غله و اعمار گدام هاي جديد سنگي و پخته در مناطق توليدي به منظور خريداري و تذخير بنياد گذاشته است. بعد از جنگ جهانی دوم دولت نظر به ضرورت در كشور اولين واحد اختصاصي براي تهيه، تذخير و توزيع غله را  در سال 1316 به نام مدیریت تهیه غله تاسيس نمود. هدف از پروگرام كار مدیریت عمومی توزیع غله ، تهيه گندم ، برنج و روغن از داخل كشور و تهيه و توريد چاي و شکر از منابع خارجي بود البته توزيع مواد براي رفع مايحتاج دواير دولتی در برابر درخواست ها طبق هدایت صورت میگرفت.  

About1-1

شرکت دولتی ارزاق  در سال 1332 مجلس رفاه عامه  مدیریت عمومی توزیع غله را بنام (ریاست دولتی تهیه ارزاق) مثما كه در سال 1333 رسما به فعاليت شروع و سير انكشافي خويش را در راستاي كاري مثمر سریعاً پيموده و از سال 1333  الي 1336 ساختمان سيلوي عصري و مجهز با تمام ظرفيت هاي توليدي از سرمایه دورانی ریاست دولتی تهیه ارزاق اعمار به بهره برداري سپرده شد. كه ظرفيت ذخيروي مقدار 20 هزار تن آرد و گندم را داشت. بنابر ايجاب عصر و زمان و ضرورت پلان توسعوي، در پهلوی سيلوي كابل دو سيلوي ديگر براي حفظ غله جات به ظرفيت 30 هزار تن ساخته شده ظرفيت عمومي ذخيروي سیلوی کابل به پنجاه هزار تن ارتقا یافت. در سال 1343 رياست تهيه ارزاق به واحد اداري ارزاق و احتياجات عامه تعدیل هویت و در سال 1346 دافغانستان ارزاقو موسسه فعاليت  جديد را آغاز نمود  كه با انكشاف سريع به سرمایه ریاست ارزاق اعمار ساختمان آسياب دوم اکمال و در سال 1349 به بهره برداري سپرده شده. اعمار سيلو هاي پلخمري ، بلخ ، هرات و قندهار طبق پلان صورت گرفت.و نماينده گي هاي رياست عمومي ارزاق در تمام ولايات ايجاد گردید.

در سال 1347  توزیع مواد اولیه برویت کتابچه کوپون در مركز کشور طور امتحاني به کارمندان ملکی آغاز و در سال 1354 توزيع آن در ولايات نیز انکشاف یافت. اساسنامه فعاليت تصدي در دو بخش، تجارتي و خدماتي استوار بود كه مطابق به نيازمندي مواد طرف ضرورت از منابع داخلی و خارجی تدارک گردیده نظر به مايحتاج جامعه و نیازمندی ادارات و سایر اتباع کشور در مرکز و ولایات خدمات ارزنده را انجام میداد و سیر انکشافی خویش را در راستای کار مثمر پیموده است.

با انفاذ قانون شرکت های دولتی، تصدی ارزاق به شرکت دولتی تعدیل و تغیر شخصیت حقوقی نموده و به اساس فرمان شماره 28 مورخ 1398/11/15 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با شرکت انکشاف ملی در چوکات دولت ایجاد و ریاست تصدی ارزاق نیز به آن شرکت انتقال و ادغام گردیده، زیر چتر شرکت جدید التاسیس انکشاف ملی به فعالیت خویش ادامه داده است. بعداً، به اساس هدایت شماره 4988 مورخ 1399/11/18مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  زمینه ایجاد شرکت مستقل ارزاق فراهم شده و اساسنامه این شرکت از طریق وزارت محترم مالیه و عدلیه طی مراحل شده است.

در سال 1400 از اثر سعی و تلاش خستگی ناپذیر رهبری شرکت دولتی ارزاق و به همکاری اداره محترم پالیسی و استراتیژی دولت وقت از کمیسیون تدارکات ملی احکام اعطای قرارداد های تمویل مواد اعاشوی مورد ضرورت لیلیه های پوهنتون ها را در مرکز و ولایات بدست آورده عملا به اکمال آن آغاز نمود. در چوکات دولتی ( وزارت دفاع ، وزارت داخله، وزارت تحصیلات عالی وزارت معارف و وزارت صحت عامه ) را بدست آورد.

در سال مالی 1401 بعد از تحول سیاسی شرکت دولتی ارزاق با ارگان های محترم ( وزارت تحصیلات عالی ، وزارت دفاع ، وزارت داخله ) وسایر وزارت های دولت که نیازمند تمویل مواد اعاشوی اند در جریان است اکنون پروژه اکمال مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون های وزارت محترم تحصیلات عالی را در مرکز و ولایات که حجم مجموعی شان تقریبا مبلغ یک میلیارد افغانی میشود با عقد قرارداد بدست آورده و عملا در حالت تطبیق میباشد. همچنان اعتبار از نیمه دوم سال 1401 پروژه تمویل مواد خشکه و حبوبات وزارت محترم امور داخله را در سرتاسر کشور به ارزش حدوداً دو ملیارد افغانی بدست آورده و عملا پروسه اکمال آن جریان دارد.