درباره ما

خدمات موثر و مصؤن در تأمین مواد غدائی

معرفی مختصر

شرکت دولتی ارزاق

با انفاذ قانون شرکت های دولتی، تصدی ارزاق به شرکت دولتی تعدیل و تغیر شخصیت حقوقی نموده و به اساس فرمان شماره 28 مورخ 1398/11/15 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان با شرکت انکشاف ملی در چوکات دولت ایجاد و ریاست تصدی ارزاق نیز به آن شرکت انتقال و ادغام گردیده، زیر چتر شرکت جدید التاسیس انکشاف ملی به فعالیت خویش ادامه داده است. بعداً، به اساس هدایت شماره 4988 مورخ 1399/11/18مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  زمینه ایجاد شرکت مستقل ارزاق فراهم شده و اساسنامه این شرکت از طریق وزارت محترم مالیه و عدلیه طی مراحل شده است.

در سال 1400 از اثر سعی و تلاش خستگی ناپذیر رهبری شرکت دولتی ارزاق و به همکاری اداره محترم پالیسی و استراتیژی دولت وقت از کمیسیون تدارکات ملی احکام اعطای قرارداد های تمویل مواد اعاشوی مورد ضرورت لیلیه های پوهنتون ها را در مرکز و ولایات بدست آورده عملا به اکمال آن آغاز نمود. در چوکات دولتی ( وزارت دفاع ، وزارت داخله، وزارت تحصیلات عالی وزارت معارف و وزارت صحت عامه ) را بدست آورد.

در سال مالی 1401 بعد از تحول سیاسی شرکت دولتی ارزاق با ارگان های محترم ( وزارت تحصیلات عالی ، وزارت دفاع ، وزارت داخله ) وسایر وزارت های دولت که نیازمند تمویل مواد اعاشوی اند در جریان است اکنون پروژه اکمال مواد اعاشوی لیلیه پوهنتون های وزارت محترم تحصیلات عالی را در مرکز و ولایات که حجم مجموعی شان تقریبا مبلغ یک میلیارد افغانی میشود با عقد قرارداد بدست آورده و عملا در حالت تطبیق میباشد. همچنان اعتبار از نیمه دوم سال 1401 پروژه تمویل مواد خشکه و حبوبات وزارت محترم امور داخله را در سرتاسر کشور به ارزش حدوداً دو ملیارد افغانی بدست آورده و عملا پروسه اکمال آن جریان دارد. 

دورنمای کمپنی

شرکت دولتی ارزاق به منظور تحقق اهداف ذیل فعالیت مینماید

رشد سرمایه گذاری

ماموریت

شرکت دولتی ارزاق تامین کننده مواد اعاشوی مورد ضرورت دوایر دولتی، غیر دولتی و اقشار مختلف جامعه با عرضه خدمات معتبر، سریع ، مثمر و مصون بوده. و در هر عصر و زمان در این راستا خدمات ارزنده را با شیوه های مختلف انجام داده است. همچنان ادارات دولتي از چند دستي در رابطه به تهيه مواد اوليه طرف ضرورت رهایی یافته و شرکت دولتی ارزاق وظيفه دارد تا تمامي ضروريات ادارات و ساير نهاد هاي مربوط را حسب اخذ احصائيه تهيه و توريد و تذخير نمايد. در مواقع معين و لازم با موجوديت ذخاير ثابت و استراتيژيك ميتواند با توزيع مواد به ماركيت  از صعود قيم در بازار  جلوگیری نماید. همچنان با توزيع مواد اوليه به كاركنان دولت ميتواند كميت قابل ملاحظه از افراد را كه به بازار مراجعه مي نمايند تمويل نمايد. كه مانع صعود قيم در ماركيت شده ميتواند .