اکمال پنج قلم مواد اعاشوی حبوبات برای وزارت محترم سرحدات اقوام و قبایل توسط آمریت تطبیق پروژه ها شرکت امارتی ارزاق

شرکت امارتی ارزاق با در نظر داشت اساسنامه منظور شده و پلان تجارتی خویش اکمال مواد اعاشوی با کیفیت برای شفاخانه ها، لیلیه ها و سایر ادارات نیازمند، مواد اعاشوی

اکمال 9 قلم مواد اعاشوی روزانه برای پوهنتون پولی تخنیک کابل توسط تیم آمریت تطبیق پروژه های شرکت امارتی ارزاق

شرکت امارتی ارزاق، با در نظر داشت اساسنامه منظور شده و پلان تجارتی خویش اکمال مواد اعاشوی با کیفیت برای شفاخانه ها، لیلیه ها و سایر ادارات نیازمند، مواد اعاشوی

اکمال مواد اعاشوی حبوبات مطابق جدول نیازمندی بابت برج حوت سال 1402 برای پوهنتون ولایت تخار

شرکت امارتی ارزاق یک شرکت صد فیصد امارتی بوده، با در نظر داشت اساسنامه منظور شده و پلان تجارتی خویش اکمال مواد اعاشوی با کیفیت برای شفاخانه ها، لیلیه ها

اکمال مواد اعاشوی حبوبات مطابق جدول نیازمندی برای پوهنتون ولایت فاریاب بتاریخ 6 حوت 1402 اکمال گردید.

شرکت امارتی ارزاق با در نظر داشت اساسنامه منظور شده و پلان تجارتی خویش اکمال مواد اعاشوی با کیفیت برای شفاخانه ها، لیلیه ها و سایر ادارات نیازمند، مواد اعاشوی

اکمال مواد اعاشوی حبوبات برای پوهنتون ولایت هرات بتاریخ 5 حوت 1402 به حضور داشت هیئت مربوطه انجام گردید.

شرکت امارتی ارزاق، با در نظر داشت اساسنامه منظور شده و پلان تجارتی خویش اکمال مواد اعاشوی با کیفیت برای شفاخانه ها، لیلیه ها و سایر ادارات نیازمند، مواد اعاشوی

ورکشاپ دو روزه جهت آگاهی از قوانین و طرز العمل ها از امور تدارکاتی، مالی و اداری، املاکی و منابع بشری برای کارمندان ولایتی شرکت امارتی ارزاق از سوی معاونیت تجارتی شرکت بتاریخ 30 دلو الی اول حوت سال 1402 دایر گردید.

ورکشاپ دو روزه جهت آگاهی از قوانین و طرز العمل ها از امور تدارکاتی، مالی و اداری، املاکی و منابع بشری برای کارمندان ولایتی شرکت امارتی ارزاق از سوی معاونیت

اکمال 12 قلم حبوبات برای انستیتوت صدری قلبی و عایی پوهنتون طبی کابل توسط آمریت تطبیق پروژه های شرکت امارتی ارزاق

به اساس ارایه جدول نیازمندی مواد اعاشوی حبوبات برای انستیتوت صدری قلبی وعایی پوهنتون طبی کابل اقلام ذیل یوم چهارشنبه مورخ 25 دلو 1402 اکمال گردید: 1. برنج سیله اعلی

جلسه کیمته اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق چهارشنبه مورخ 25/11/1402 ساعت 02:00 بعد از ظهر در دفتر مرکزی شرکت تحت نظر محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق دایر گردید.

جلسه کیمته اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق چهارشنبه مورخ 25/11/1402 ساعت 02:00 بعد از ظهر در دفتر مرکزی شرکت تحت نظر محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق دایر

ده قلم مواد اعاشوی مورد ضرورت جامعه عبدالله بن مسعود روزانه توسط آمریت تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق اکمال میگردد.

به اساس ارایه جدول نیازمندی روزانه مواد اعاشوی برای جامعه عبدالله بن مسعود اقلام ذیل یوم یکشنبه مورخ 22 دلو 1402 اکمال گردید: 1. نان خشک مقدار 200 کیلو گرام

جلسه کیمته اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق چهارشنبه مورخ 11/11/1402 ساعت 10:00 قبل از ظهر در دفتر مرکزی شرکت تحت نظر محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق دایر گردید.

جلسه کیمته اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق چهارشنبه مورخ 11/11/1402 ساعت 10:00 قبل از ظهر در دفتر مرکزی شرکت تحت نظر محترم مولوی عبدالرازق رفیع رئیس اجرائیوی شرکت دولتی ارزاق دایر