هیئت مختلط تثبیت و قیمت گذاری جایداد های املاکی شرکت دولتی ارزاق به ادامه سفر شان عازم ولایت کاپیسا شدند؛