گالری

جریان مصاحبه ( انتریو) کاندیدان بست (4) مدیریت عمومی ارزاق ولایت بلخ در مرکز شرکت دولتی ارزاق بر گزار گردید؛

قبلا به اساس اعلان بست (4) مدیریت عمومی ارزاق ولایت بلخ از طریق صفحات اجتماعی و ویب سایت شرکت دولتی ارزاق غرض نشر به اعلان سپرده شده بود ، که

محترم کریم الله کلیوال بحیث مدیر عمومی ارزاق ولایت کنر ها یوم دوشنبه مورخ 22 جوزا 1402 معرفی و رسمآ به کارآغاز کردند.

محترم الحاج امان الله محبوب معاون مالی و اداری شرکت دولتی ارزاق، محترم رفیع الله نوری آمر منابع بشری و محترم الحاج فضل محمد صالح آمر املاک شرکت طی سفر

هیئت مختلط تثبیت و قیمت گذاری جایداد های املاکی شرکت دولتی ارزاق به ادامه سفر شان عازم ولایت کاپیسا شدند؛

هیئت مختلط تثبیت و قیمت گذاری جایداد های املاکی شرکت دولتی ارزاق به ادامه سفر شان به ولایات شمال کشور یوم یکشنبه مورخ 21 جوزا 1402 به ولایت کاپیسا سفر

هیئت تثبیت و قیمت گذاری جایداد های املاکی شرکت دولتی ارزاق یوم پنجشنبه 11 جوزا 1402 عازم ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ گردیدند؛

هیئت مختلط تثبیت و قیمت گذاری جایداد های شرکت دولتی ارزاق یوم پنجشنبه تاریخ 11 جوزا 1402 عازم ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ گردیدند، جایداد های شرکت دولتی ارزاق واقع