مغازه تیپیک شرکت ارزاق

.1به راه انداختن سروی عمومی جهت دانستن وضعیت مارکیت برای ایجاد مغازه های زنجیره یی

.2تهیه پلان تجارتی مفصل برای ایجاد مغازه های زنجیره یی

.3تهیه طرح برای تدارک بودجه (مشخص کردن منبع سرمایه گذاری)

.4ادغام برنامه دسترخوان با مغازه های زنجیره یی در صورت ضرورت

.5ترتیب طرزالعمل برای تدارکات اجناس شامل مغازه ها و هم چنان ترتیب لست مکمل اجناس

.6تدارک تجهیزات برای مغازه ها که در نقاط مختلف کابل، در صورت نیاز به کرایه گرفتن بعضی از مکان ها

.7عملی ساختن پلان عملیاتی برای برنامه مغازه ها شامل استخدام کارمندان، آماده ساختن تجهیزات، تهیه مواد، ساخت و ساز ویترین ها وآماده ساختن گدام ها

.8آماده و عملی ساختن پلان بازاریابی طرازالعمل ها برای اجرای کمپاین ها در رسانه های صوتی، تصوری، مجازی و چاپی

.9نظارت و ارزیابی از تمام اجراآت شامل برنامه مغازه های زنجیره یی

.10تهیه پلان ها برای عملی ساختن برنامه مغازه های زنجیره یی در زون ها شامل ولایات (کندهار، هرات، ننگرهار و بلخ)