املاک شرکت دولتی ارزاق

مدیریت درست املاک شرکت ارزاق جهت استفاده اعظمی برای بلند بردن عواید

.1طبقه بندی املاک مطابق نوعیت استفاده (ساحات تجارتی، زراعتی، رهایشی وصنعتی)

.2تهیه پلان های عملیاتی عاجل  برای هر نوع ملکیت در مرحله نخست در مرکز و بعداً در ولایات

.3تدارک بودجه برای عملی ساختن پلان های عاجل از بودجه ریاست انکشاف ملی و سکتور خصوصی

.4جلب توجه سکتور خصوصی جهت سرمایه گذاری بالای املاک

.5تهیه طرزالعمل برای اجرای قرارداد های مشارکت عامه و خصوصی در چوکات قانون و مطابق پلان منظور شده

.6ترتیب بودجه، طرح ساختمان، نقشه ساختمان و سایر ضروریات برای هر جایداد

.7طی مراحل اسناد قانونی و ترتیب قرارداد ها جهت کرایه سپردن جایداد های مازاد ضرورت

.8ایجاد سیستم الکترونیکی برای مدیریت املاک و جمع آوری عواید

.9ارزیابی پروژه ها برای موثریت بهترومطابق به پلان منظورشده

.10تهیه پلان عملیاتی برای برنامه دسترخوان و مغازه های زنجیره یی