فرصت های کاری

عنوان وظیفه : بست (2) معاونیت مالی و اداری شرکت دولتی ارزاق

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت، هماهنگی و تنظیم امور مالی و اداری شرکت دولتی ارزاق؛
تاریخ نشر: 8 دلو 1401

عنوان وظیفه : بست (3) آمریت اداری و خدمات شرکت دولتی ارزاق

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت، هماهنگی و تنظیم امور اداری و خدمات شرکت دولتی ارزاق؛
تاریخ نشر: 8 دلو 1401

عنوان وظیفه : بست(3) آمریت منابع بشری شرکت دولتی ارزاق

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت، هماهنگی و تنظیم امور منابع بشری شرکت دولتی ارزاق؛
تاریخ نشر: 8 دلو 1401

عنوان وظیفه : بست (4) مدیریت عمومی ارزاق ولایت بلخ شرکت دولتی ارزاق

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت، هماهنگی و تنظیم امور و تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق در نمایندگی مربوط؛
تاریخ نشر: 8 دلو 1401

عنوان وظیفه : بست (4) مدیریت عمومی ارزاق ولایت ننگرهارشرکت دولتی ارزاق

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت، هماهنگی و تنظیم امور و تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق؛
تاریخ نشر: 8 دلو 1401

عنوان وظیفه : بست (4) مدیریت عمومی ارزاق ولایت هرات شرکت دولتی ارزاق

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت، هماهنگی و تنظیم امور تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق؛
تاریخ نشر: 8 دلو 1401

عنوان وظیفه : بست (5) مدیریت خریداری شرکت دولتی ارزاق

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت، هماهنگی، تنظیم و تطبیق امور خریداری شرکت دولتی ارزاق؛
تاریخ نشر: 8 دلو 1401

عنوان وظیفه : بست (5) مدیریت املاک مدیریت عمومی ارزاق ولایت بلخ

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت، هماهنگی، تنظیم و تطبیق امور املاکی شرکت دولتی ارزاق در نمایندگی مربوط؛
تاریخ نشر: 8 دلو 1401

عنوان وظیفه : بست (5) مدیریت مالی و اداری مدیریت عمومی ارزاق ولایت نیمروز

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت، هماهنگی، تنظیم امور و تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق در نمایندگی مربوط؛
تاریخ نشر: 8 دلو 1401

عنوان وظیفه : بست (4) مدیریت عمومی بودجه و عواید

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت، هماهنگی، تنظیم امور عواید و بودجه شرکت دولتی ارزاق ؛
تاریخ نشر: 1 سرطان 1402

عنوان وظیفه : بست (4) مدیریت عمومی تفتیش داخلی

هدف (خلاصه) وظایف: نظارت از تحقق اهداف تفتیش با در نظرداشت قوانین، فرامین ، مقرره ها در امور مالی ، حسابی و اداری به منظور شفافیت، موثریت ، مثمریت و همچنان حراست از دارایی عامه شرکت از طریق تفتیش داخلی ؛
تاریخ نشر: 1 سرطان 1402

عنوان وظیفه : بست (4) مدیریت عمومی توسعه تجارتی

هدف (خلاصه) وظایف: جلب سرمایه گذاری ها به هدف غنامندی شرکت و عقد قرارداد ها و رسانیدن مواد اعاشوی به ادارات مستهلک ؛
تاریخ نشر: 1 سرطان 1402

عنوان وظیفه : بست (4) مدیریت عمومی پلان و پالیسی

هدف (خلاصه) وظایف:ترتیب و تنظیم پلان های مالی، انکشافی و انسجام پلان های کاری شرکت دولتی ارزاق ؛
تاریخ نشر: 1 سرطان 1402

عنوان وظیفه : بست (4) مدیریت عمومی ارزاق ولایت میدان وردک

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت ، هماهنگی و تنظیم امور و تطبیق پروژه های شرکت دولتی ارزاق در نمایندگی مربوط ؛
تاریخ نشر: 1 سرطان 1402

عنوان وظیفه : بست (5) مدیریت خطرات مالی

هدف (خلاصه) وظایف: مدیریت، نظارت ، هماهنگی و تنظیم امور مالی شرکت دولتی ارزاق ؛
تاریخ نشر: 1 سرطان 1402

عنوان وظیفه : بست (5) مدیریت جمع آوری عواید

هدف (خلاصه) وظایف: نظارت و کنترول از جمع آوری معلومات در مورد ارقام عواید مرکزی و ارسال آن به شعبات مربوط جهت ادخال ارقام دقیق دیتابیس مربوط ؛
تاریخ نشر: 1 سرطان 1402

عنوان وظیفه : بست (6) عضو مدیریت کنترول

هدف (خلاصه) وظایف: کنترول و ویزه اسناد مالی و تدارکات و مصارفاتی شرکت طبق لوایح و مقررات حسابی ؛
تاریخ نشر: 1 سرطان 1402

عنوان وظیفه : د پروژې د تطبیق مدیر

د دندې هدف: د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونو د لیلیو، د پوهنې وزرات اړوند لیلیو، رغتونونو، وړکتونوو او نورو اړوند متقاضي اداراتو د خوراکي مواد اکمال؛ ؛
تاریخ نشر: 24 حوت 1402

عنوان وظیفه : بست (4) مدیریت عمومی ارزاق ولایت پکتیا

هدف (خلاصه) وظیفه: مدیریت، نظارت، هماهنگی و تنظیم امور و تطبیق پروژه های شرکت امارتی ارزاق در نمایندگی مربوط ؛
تاریخ نشر: 24 جوزا 1403