اسناد تجارتی

فرصت های سرمایه گذاری در شرکت دولتی ارزاق؛

شرکت دولتی ارزاق زیر چتر وزارت مالیه در چوکات دولت امارت اسلامی افغانستان مطابق قانون شرکت های دولتی، اساسنامه منظور شده و قوانین نافذه کشور فعالیت های تجارتی خویش را به پیش میبرد. شرکت دولتی ارزاق طبق پلان استراتیژیک و پلان های سالانه خویش سایر برنامه ها و پروژه ها را در نظر دارد تطبیق نماید. در این برنامه ها و پروژه ها فرصت های سرمایه گذاری برای سکتور خصوصی داخلی و خارجی طبق قانون مشارکت عامه و خصوصی(PPP) مهیا میباشند. سرمایه گذاران سکتور خصوصی داخلی و خارجی میتوانند در برنامه ها و پروژه های ذیل با شرکت ارزاق از طریق مشارکت با شرایط تعین شده سرمایه گذاری نمایند:
• فرصت های سرمایه گذاری در جایداد های شرکت
• فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های مواد ارتزاقی
• فرصت های سرمایه گذاری در برنامه
• مغازه های زنجیره ئی (Chain of Super Stores)
• فرصت های سرمایه گذاری در ایجاد فابریکه تولید روب
• فرصت های سرمایه گذاری در ایجاد فابریکه تولید روغن نباتی
• فرصت های سرمایه گذاری در تآسیس سرد خانه ها