فرصت های کاری

بست (4) مدیریت عمومی پلان و پالیسی شرکت دولتی ارزاق

عنوان وظیفه           :   مدیر عمومی پلان و پالیسی اداره                       :   شرکت دولتی ارزاق بست                      :   4 تعداد بست               :   1 کود بست                :  ARZAQ-1402-12 معاش ماهوار            :  

د پروژې د تطبیق مدیر د ارزاقو امارتی شرکت

د دندې عنوان             : د پروژې د تطبیق مدیر اداره                          : د ارزاقو