اعلانات داوطلبی

اعــــلان (مزایده) یکباب اتاق و یکباب دهلیز ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع تانگ تیل دشت برچی؛

اسامی خیر الدین یکباب اتاق (3×4 m ) و یکباب دهلیز ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع جوار تانک تیل دشت برچی را به کرایه ماهوار مبلغ (2400) افغانی با افزودی

اعــــلان مزایده موازی 420 متر مربع زمین و دو باب اتاق حریم مغازه نمبر 10 ملکیت شرکت ارزاق واقع خوشحال خان مینه

شرکت امارتی ارزاق موازی (420) متر مربع زمین و دو باب اتاق حریم مغازه نمبر 10 ملکیت خویش واقع قسمت الف خوشحال خان مینه مقابل سیلوی مرکز ملکیت خویش را

دعوت به داوطلبی تدارک انترنت؛

شرکت امارتی ارزاق از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی {تدارک 20MB انترنت Dedicate (P2P) مورد ضرورت دفاتر مرکزی شرکت امارتی ارزاق برای مدت یکسال} اشتراک