هیئت تثبیت و قیمت گذاری جایداد های املاکی شرکت دولتی ارزاق یوم پنجشنبه 11 جوزا 1402 عازم ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ گردیدند؛