محترم کریم الله کلیوال بحیث مدیر عمومی ارزاق ولایت کنر ها یوم دوشنبه مورخ 22 جوزا 1402 معرفی و رسمآ به کارآغاز کردند.