اعلان داوطلبی

مزایده کننده گان بشتابند؛

اعلان مزایده یکباب اتاق و یکباب دهلیز ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع تانک تیل دشت برچی؛

اسامی خیر الدین یکباب اتاق (3x4 m ) و یکباب دهلیز ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع جوار تانک تیل دشت برچی را به کرایه ماهوار مبلغ (2400) افغانی با افزودی 10 فیصد در کرایه قبلی برای دور دیگر تقاضا نموده است. اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر بپردازند، درخواست های خویش را الی مدت (21) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز (مزایده) حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود. برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره موبایل (0766305442) آمر املاک شرکت دولتی ارزاق به تماس شده حل مطلب نمایند.

اعلان داوطلبی تعداد (100) باب دکاکین ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع ولسوالی سانچارک ولایت سرپل؛

مدیریت عمومی ارزاق ولایت سرپل تعداد (100) باب دکاکین ملکیت خویش را واقع مرکز ولسوالی سانچارک ولایت سرپل طبق قانون تدارکات و قانون شرکت های دولتی جهت حصول عواید در سال 1403 برای مدت دو سال به کرایه میدهد. شرکت های راجستر شده و اشخاص واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و تقاضای به کرایه گرفتن دکاکین را داشته باشند، درخواست های خویش را از طریق مقام محترم ولایت سرپل الی مدت 21 یوم رسماً به مدیریت عمومی شرکت دولتی ارزاق ولایت سرپل واقع تعمیر اداره مستوفیت سپرده. خود شان بروز داوطلبی حاضرشوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود. برای معلومات بیشتر به شماره موبایل (0786806655) فضل الدین امید مدیر عمومی ارزاق ولایت سرپل به تماس شده حل مطلب نمایند.

اعلان مزایده یکباب گدام ترمیم طلب و ساحه اطراف آن ملکیت شرکت دولتی ارزاق؛

اسامی حفیظ الله فرزند عزیز الله تقاضای به کرایه گرفتن تعداد (18) باب گدام ترمیم طلب و ساحه اطراف آن واقع عقب ریاست ترافیک ملکیت شرکت دولتی ارزاق را به کرایه ماهوار مبلغ (10000) ده هزار افغانی تقاضا نموده است. شرکت های راجستر شده و اشخاص واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر از نرخ ارایه شده بپردازند درخواست های خویش را الی مدت 21 روز از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق، واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود. برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره موبایل (0766305442) آمر املاک شرکت دولتی ارزاق به تماس شده حل مطلب نمایند.

اعلان مزایده/ داوطلبی یک قطعه زمین سفید ملکیت شرکت دولتی ارزا ق واقع قلعه نجار ها خیرخانه؛

اسامی حاجی نیک محمد فرزند شکور به کرایه گرفتن یک قطعه زمین سفید ملکیت شرکت دولتی ارزاق را واقع عقب کودکستان نمبر (2) قلعه نجار ها خیرخانه مینه ملکیت این شرکت را به کرایه ماهوار مبلغ (11000) افغانی تقاضا نموده است. شرکت های راجستر شده و اشخاص واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر بپردازند درخواست های خویش را الی مدت 21 روز از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق، واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز مزایده/ داوطلبی حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود. برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره موبایل (0766305442) آمر املاک شرکت دولتی ارزاق به تماس شده حل مطلب نمایند.

اعلان مزایده یکباب صالون مغازه نمبر 10 واقع مقابل سیلوی مرکز ملکیت شرکت دولتی ارزاق؛

شرکت دولتی ارزاق در نظر دارد یکباب صالون مغازه نمبر (10) خویش مقابل سیلوی مرکز را که کرایه قبلی آن ماهوار مبلغ (10500) افغانی بود از طریق مزایده / داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه بدهد. اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته باشند و کرایه بیشتر بپردازند درخواست های خویش را الی مدت (7) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود. برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره موبایل (0766305442) آمر املاک شرکت دولتی ارزاق به تماس شده حل مطلب نمایند.

اعلان / مزایده داوطلبی تعداد 18 باب گدام ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع دهمزنگ؛

اسامی خیالی گل فرزند کلا خان خواهان به کرایه گرفتن تعداد 18 باب گدام و ساحه اطراف آن واقع عقب ریاست ترافیک ملکیت شرکت دولتی ارزاق را به کرایه ماهوار مبلغ (9000) افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده است. شرکت های راجستر شده و اشخاص واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر بپردازد درخواست های خویش را الی مدت 7 روز از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان به روز داوطلبی/مزایده حاضر شوند شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت بدون بازگشت ملاحظه کرده میتوانند تضمین نقداً اخذ میگردد. برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره تماس (0766305442) آمریت املاک به تماس شده حل مطلب نمایند.

اعلان مزایده / داوطلبی تعداد 18 باب گدام ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع دهمزنگ ؛

اسامی معروف فرزند محمد اشرف خواهان به کرایه گرفتن تعداد 18 باب گدام و ساحه اطراف آن واقع عقب ریاست ترافیک ملکیت شرکت دولتی ارزاق را به کرایه ماهوار مبلغ (8000) افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده است. شرکت های راجستر شده و اشخاص واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر بپردازد درخواست های خویش را الی مدت 7 روز از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان به روز داوطلبی/مزایده حاضر شوند شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت بدون بازگشت ملاحظه کرده میتوانند تضمین نقداً اخذ میگردد. برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره تماس (0766305442) آمریت املاک به تماس شده حل مطلب نمایند.

اعلان مجدد مزایده 18 باب گدام و ساحه اطراف آن واقع دهمزنگ ملکیت شرکت دولتی ارزاق؛

شرکت دولتی ارزاق در نظر دارد تعداد (18) باب گدام و ساحه اطراف آن ملکیت خویش را واقع عقب ریاست ترافیک از طریق داوطلبی آزاد به کرایه بدهد. شرکت های راجستر شده و اشخاص واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته باشند درخواست های خویش را الی مدت (10) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق سپرده خود شان به روز داوطلبی / مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت ملاحظه کرده میتوانند تضمین نقداً اخذ میگردد. برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره موبایل (0766305442) آمر املاک شرکت دولتی ارزاق به تماس شده حل مطلب نمایند.

اعلان مزایده یکباب صالون مغازه نمبر 10 واقع مقابل سیلوی مرکز ملکیت شرکت دولتی ارزاق؛

شرکت دولتی ارزاق در نظر دارد یکباب صالون مغازه نمبر (10) خویش مقابل سیلوی مرکز را که کرایه قبلی آن ماهوار مبلغ (10500) افغانی بود از طریق مزایده / داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه بدهد. اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته باشند و کرایه بیشتر بپردازند درخواست های خویش را الی مدت (10) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود. برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره موبایل (0766305442) آمر املاک شرکت دولتی ارزاق به تماس شده حل مطلب نمایند.

اعلان مزایده یکباب صالون مغازه نمبر 10واقع مقابل سیلوی مرکز ملکیت شرکت دولتی ارزاق؛

شرکت دولتی ارزاق در نظر دارد یکباب صالون مغازه نمبر (10) خویش مقابل سیلوی مرکز را که کرایه قبلی آن ماهوار مبلغ (39790) افغانی بود از طریق مزایده برای مدت سه سال به کرایه بدهد. اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته باشند و کرایه بیشتر بپردازند درخواست های خویش را الی مدت (10) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود. برای معلومات بیشتر میتوانند به شماره موبایل (0766305442) آمر املاک شرکت دولتی ارزاق به تماس شده حل مطلب نمایند.

اعلان دو باب کانتینر 20 فوت خالی ملکیت شرکت دولتی ارزاق؛

شرکت دولتی ارزاق در نظر دارد تعداد (2) باب کانتینر (20) فوت خالی ملکیت خویش واقع سرک بلاک های هوائی را که کرایه قبلی هر دوی آن ماهوار مبلغ (5000) پنج هزار افغانی بود از طریق مزایده به کرایه میدهد. اشخاص و شرکت های راجستر شده واجد شرایط که به کانتینر های فوق ضرورت داشته باشند در خواست های خویش را جهت اشتراک در مجالس داوطلبی الی مدت (7) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق در جوارسیلوی مرکز سپرده خود شان به روز مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون باز گشت بدست آورده میتوانند حین تدویر مجلس تضمین نقداً از نزد شان حاصل میشود.
تاریخ نشر 11جدی 1401

اعلان موازی 9300 متر مربع زمین واقع ولایت پروان ملکیت شرکت دولتی ارزاق؛

اسامی محمد امان به کرایه گرفتن موازی 9300 متر مربع زمین ملکیت شرکت دولتی ارزاق در ولایت پروان را به کرایه ماهوار مبلغ 22000 افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده است. اشخاص و شرکت های که خواهش کرایه گرفتن جایداد فوق را بلندتر از نرخ ارایه شده داشته باشند درخواست های خویش را الی مدت 14 روز از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان به روز مزایده مراجعه نمایند. شرطنامه را در بدل قیمت معین ملاحظه کرده میتوانند تضمین نقدا اخذ میگردد.
25 جدی 1401

اعلان یکباب مغازه تپیک و ساحه حریم آن واقع نو آباده ده کیپک؛

اسامی عتیق الله به کرایه گرفتن یکباب مغازه و ساحه حریم آن واقع نو آباد ده کیپک ملکیت شرکت دولتی ارزاق  را ماهانه مبلغ (29500) افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده اند.  اشخاص و شرکت های که خواهش مزایده آنرا داشته باشند درخواست های خود را الی مدت (14) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان به روز مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند حین تدویر مجلس تضمین نقداً از نزد شان حاصل میشود.
28 جدی 1401

اعلان داوطلبی تعمیر چهار منزله واقع کوته سنگی؛

شرکت دولتی ارزاق یکباب مارکیت تجارتی چهار منزله ملکیت خویش واقع چوک کوته سنگی را که به آسیا مارکیت مسمی است و دارای (184) باب دوکان و غرفه ها میباشد از طریق داوطلبی با اخذ آفر های سر بسته به کرایه میدهد. شرکت های راجستر شده تجارتی و ساختمانی واجد شرایط که تقاضای کرایه گرفتن آن را داشته باشند در خواست های خود را الی مدت (۲۱) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز و یا ریاست عمومی شرکت های دولتی واقع مکرویان کهنه جوار ریاست تقاعد به سکرتریت ریاست محترم تجارتی شان سپرده شرطنامه های مرتبه را از نزد محترم حاجی فضل محمد صالح آمر املاک شرکت دولتی ارزاق دارای تیلفون نمبر (0766305442) و یا محترم امید سمون سکرتر ریاست تجارتی شرکت های دولتی دارای تیلفون نمبر (0780347350) در بدل مبلغ (3000) سه هزار افغانی قیمت بدون بازگشت بدست آورده آفر های خویش را بادر نظرداشت مواد شرطنامه ترتیب و الی مدت (21) یوم طور سر بسته تقدیم نموده خود شان به روز داوطلبی (آفر گشائی) مراجعه نمایند. تضمین اخذ میگردد.
تاریخ نشر 15 دلو 1401

اعلان سه باب اتاق مغازه مقابل سیلوی مرکز؛

اسامی عبدالحنان تقاضای به کرایه گرفتن سه باب اتاق مغازه نمبر (10) مقابل سیلوی مرکز ملکیت این شرکت را که دو باب آن هر یک به اندازه (4x3) متر و یک باب آن ( 3x2.5 ) متر میباشد به کرایه ماهوار مبلغ (5000) افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده است. اشخاص و شرکت های راجستر شده که خواهش مزایده آنرا داشته باشند درخواست های خود را الی مدت (14) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان به روز مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند حین تدویر مجلس تضمین نقداً از نزد شان حاصل میشود.
تاریخ نشر 04 حوت 1401

اعلان یکباب مغازه و ساحه حریم آن ملکیت شرکت واقع خشت هوختیف خیرخانه؛

شرکت دولتی ارزاق یکباب مغازه و ساحه حریم آن و یکباب خبازی غیر فعال ملکیت خویش را که در منطقه خشت هوختیف خیر خانه مینه جوار مسجد حضرت عثمان موقعیت دارد برای مدت سه سال به کرایه میدهد. اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد های فوق ضرورت داشته باشند درخواست های خویش را الی مدت (10) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق در جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان به روز مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون باز گشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود.
تاریخ نشر 14 حوت 1401

اعلان یکباب مغازه تپیک و ساحه حریم آن واقع ده کیپک ناحیه چهارم شهر کابل؛

اسامی سید نبی یکباب مغاز تپیک نمبر هشت و حریم آن متعلق شرکت دولتی ارزاق را که در ساحه نوآباد ده کیپک موقعیت دارد به کرایه ماهوار مبلغ (29500) افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده است. اشخاص و شرکت های راجستر شده واجد شرایط که به جایداد های فوق ضرورت داشته باشند در خواست های خویش را جهت اشتراک در مجالس داوطلبی الی مدت (14) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک، شرکت دولتی ارزاق در جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان به روز مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون باز گشت بدست آورده میتوانند حین تدویر مجلس تضمین نقداً از نزد شان حاصل میشود.
تاریخ نشر 14 حوت 1401

اعلان مزایده یکباب تعمیر و ساحه حویلی آن واقع پارک ولایت سمنگان ملکیت شرکت دولتی ارزاق؛

اسامی مسجدی یکباب تعمیر و ساحه حویلی آن واقع پارک ولایت سمنگان ملکیت شرکت دولتی ارزاق را به کرایه ماهوار مبلغ (15000) افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده و یک مقدار عمرانات بدون مطالبه مصارف نیز می نمایند. اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر بپردازند درخواست های خویش را الی مدت (21) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز و مدیریت عمومی ارزاق ولایت سمنگان سپرده خود شان بروز (مزایده ) در مرکز شرکت دولتی ارزاق حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود.
تاریخ نشر دوشنبه 28 حمل 1402

اعلان داوطلبی یکباب هنگر واقع مرکز ولسوالی سانچارک ولایت سرپل ملکیت شرکت دولتی ارزاق؛

مدیریت عمومی ارزاق ولایت سرپل یکباب هنگر به مساحت ( 48.50 متر طول ، 18.30 متر عرض و 6.94 متر ارتفاع ) ملکیت خویش را واقع مرکز ولسوالی سانچارک ولایت سرپل را طبق قانون تدارکات و قانون شرکت های دولتی جهت حصول عواید برای مدت سه سال به کرایه میدهد. موسسات، شرکت ها و اشخاص که به کرایه گرفتن جایداد فوق ضرورت داشته باشند میتوانند درخواست های شان را از تاریخ نشر اعلان الی مدت 21 یوم به مدیریت عمومی ارزاق ولایت سرپل بسپارند خود شان بروز داوطلبی حاضر شده شرطنامه در بدل قیمت معین ملاحظه کرده میتواند تضمین نقداً اخذ میشود. جهت معلومات بیشتر به شماره تیلفون (0786806655) فضل الدین امید مدیر عمومی ارزاق سرپل به تماس شوند.
9 ثور 1402

اعلان مزایده سه باب گدام و ساحه زمین آن ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع پلچرخی جوار فابریکه روغن سپین غر؛

شرکت خدمات لوژستیکی افغان تنویر تعداد سه باب گدام و ساحه زمین آن ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع پلچرخی جوار فابریکه روغن سپین غر را به کرایه ماهوار مبلغ (140000) افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده است. شرکت های راجستر شده و اشخاص واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت دارند و خواهش مزایده را داشته باشند درخواست های خویش را الی مدت 14 روز از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان به روز مزایده حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل مبلغ 3000 افغانی قیمت بدون بازگشت ملاحظه کرده می توانند تضمین نقداً اخذ میگردد.
10 ثور 1402

اعــــلان مـــزایده یکباب مارکیت ملکیت شرکت دولتی ارزاق

اسامی لطف الله یکباب مارکیت ملکیت شرکت دولتی ارزاق را که دارای (28) باب دکاکین بوده و در جوار مکتوب نسوان ناهید شهید خوشحال خان مینه موقعیت دارد به کرایه ماهوار مبلغ (20000) افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده اند. اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر بپردازند درخواست های خویش را الی مدت (14) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز (مزایده ) در مرکز شرکت دولتی ارزاق حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود.
چهارشنبه 17 جوزا 1402

اعلان مزایده ( یکباب مارکیت سه منزله پرچون فروشی ملکیت شرکت دولتی ارزاق ولایت مرکز ولایت لغمان)

اسامی محمد یوسف یکباب مارکیت سه منزله پرچون فروشی ملکیت شرکت دولتی ارزاق را که در مرکز شهر ولایت لغمان موقعیت دارد به کرایه ماهوار مبلغ (110000) یکصدو ده هزار افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده اند. اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر بپردازند درخواست های خویش را الی مدت (14) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز (مزایده ) در مرکز شرکت دولتی ارزاق حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود. 23 جوزا 1402

اعلان مزایده (یکباب مارکیت ملکیت شرکت دولتی ارزاق)

اسامی جاوید یکباب مارکیت ملکیت شرکت دولتی ارزاق را که دارای (28) باب دکاکین بوده و در جوار مکتوب نسوان ناهید شهید خوشحال خان مینه موقعیت دارد به کرایه ماهوار مبلغ (20000) افغانی برای مدت سه سال تقاضا نموده اند. اشخاص و شرکت های واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته و کرایه بیشتر بپردازند درخواست های خویش را الی مدت (10) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز (مزایده ) در مرکز شرکت دولتی ارزاق حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میشود. .
دوشنبه 19 سرطان 1402

اعلان داوطلبی تعداد 18 باب گدام و ساحه اطراف آن ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع عقب ریاست ترافیک دهمزنگ

شرکت دولتی ارزاق در نظر دارد تعداد 18 باب گدام و ساحه اطراف ملکیت خویش را عقب ریاست ترافیک شهر کابل موقعیت دارد از طریق داوطلبی آزاد به کرایه بدهد. شرکت های راجستر شده و اشخاص واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته باشند درخواست های خویش را الی مدت (14) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز (داوطلبی / مزایده ) در مرکز شرکت دولتی ارزاق حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل مبلغ 3000 افغانی قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میگردد..
دوشنبه 19 سرطان 1402

اعـلان داوطلبی تعداد 18 باب گدام و ساحه اطراف آن ملکیت شرکت دولتی ارزاق واقع عقب ریاست ترافیک دهمزنگ

شرکت دولتی ارزاق در نظر دارد تعداد 18 باب گدام و ساحه اطراف ملکیت خویش را عقب ریاست ترافیک شهر کابل موقعیت دارد از طریق داوطلبی آزاد به کرایه بدهد. شرکت های راجستر شده و اشخاص واجد شرایط که به جایداد فوق ضرورت داشته باشند درخواست های خویش را الی مدت (10) یوم از نشر اعلان به آمریت املاک شرکت دولتی ارزاق واقع جوار سیلوی مرکز سپرده خود شان بروز (داوطلبی / مزایده ) در مرکز شرکت دولتی ارزاق حاضر شوند. شرطنامه مرتبه را در بدل مبلغ 3000 افغانی قیمت معین بدون بازگشت بدست آورده میتوانند تضمین نقداً اخذ میگردد..
دوشنبه 16 اسد 1402