جریان مصاحبه ( انتریو) کاندیدان بست (4) مدیریت عمومی ارزاق ولایت بلخ در مرکز شرکت دولتی ارزاق بر گزار گردید؛