اسناد و قوانین

نام قانون

شماره مسلسل

تاریخ انتشار

فایل

اساسنامه شرکت دولتی ارزاق

3721

1399/12/30

دانلود فایل

قانون شرکت های دولتی

1322

1397/08/15

دانلود فایل

قانون مشارکت عامه و خصوصی

1322

1397/08/15

دانلود فایل

قانون تدارکات

1223

1395/06/27

دانلود فایل

قانون امور تنظیم زمینداری 12541396/01/26

دانلود فایل

قانون کارکنان خدمات ملکی 9511387/04/16

دانلود فایل

قانون کار 9661387/09/16

دانلود فایل

قانون مالیات بر عایدات  976 1387/12/28 

دانلود فایل

قانون فروش اجناس مستعمل ادارات دولتی 
14031400/01/18

دانلود فایل

   

دانلود فایل